Music

Musical Injuries

This articles was written in Thai. In case that you interest in this article, I will translate it into English in the future. เสียงดนตรีอันนำมาซึ่งความเจ็บปวด การเล่นดนตรี บางครั้งอาจเป็นเรื่องที่ยากลำบากกว่าที่คนทั่วๆไปคิดกันไว้ นั่นเพราะการที่จะเป็นนักดนตรีที่มีฝีมือได้ จำเป็นต้องอาศัยการฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก หากแต่ว่าการฝึกซ้อมที่มากเกินไปนั้นอาจกลับกลายเป็นการก่อผลร้ายต่อร่างกายของนักดนตรีเองได้ นี่นับเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นแล้วกับตัวของข้าพเจ้าเอง ในการซ้อมคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งของข้าพเจ้าซึ่งต้องเล่นบทเพลงอันจัดว่ายากเกินกว่าฝีมือของข้าพเจ้าในขณะนั้น การฝึกซ้อมอย่างหนักจึงเป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตาม ผลของการฝึกซ้อมที่มากเกินไปนั้นกลับทำให้นิ้วมือและข้อมือของข้าพเจ้าค่อยๆเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ จนกลายเป็นเจ็บปวดแสนสาหัสในปัจจุบัน